Breu comentari de la sentencia del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013, relativa a la nul.litat de

07-07-2014 - Iván Mateo y Ramon Romeu - Revista Catalana de Dret Privat